Nabízené služby

Individuální konzultace

V rámci individuální spolupráce Vám mohu pomoci řešit téma, které Vás trápí. Například:

 • Rozchod s partnerem či při hledání vhodného životního partnera.
 • Podpora při náročné životní situaci – ztráta někoho blízkého, traumata.
 • Pocity nejistoty, úzkosti.
 • Psychosomatické obtíže.
 • Vyčerpání, pocity pracovního „vyhoření“.
 • Hledání životní cesty a bilancování.
 • Zvládání krizí, které život před každého z nás občas přinese.
 • Je také možné využít individuální konzultaci i k řešení problémů ve vztahu. V takovém případě, ale společně zvážíme, zda by nebylo vhodnější zapojit do spolupráce i partnera.
 • Někdy také klienti přicházejí v době, kdy je vztah již nefunkční a chtějí se poradit, zda má ještě smysl ve vztahu zůstávat či odejít. I to je samozřejmě důležité téma, o kterém můžeme mluvit.
 • Nácvik relaxačních technik.

Párové konzultace

V oblasti párového poradenství pracuji s tématy jako jsou partnerské krize, odcizení, problémy v intimní oblasti a sexualitě, nevěra. Občasná krize je nevyhnutelnou součástí každého vztahu. Záleží ale na nás, zda necháme krizi, aby náš vztah zničila, anebo zda krizi vyřešíme a vztah posuneme dál!

V optimálním případě je vhodné, aby na konzultaci přišli oba partneři společně. Potom se již domluvíme, zda budete docházet vždy společně, anebo zda bude vhodné udělat i individuální konzultaci pro každého z vás.

Práce s rodinou

Při práci s rodinou se zabývám všemi problematickými oblastmi, které jsou důsledkem narušených vztahů mezi rodiči a dětmi, případně také mezigeneračními problémy. Je možné řešit potíže týkající se výchovy dětí, školních problémů, narušených vztahů mezi rodiči a dětmi. Problematické chování dětí může mít různé příčiny. V některých situacích může být užitečné věnovat individuální podporu dítěti. V jiných situací mohou potíže na straně dětí odrážet vztah mezi rodiči nebo vztah mezi rodiči a dítětem. V takovém případě bývá vhodné, aby se do spolupráce zapojila celá rodina.

Při práci s dětmi využívám různé techniky – rozhovor, kresebné a projektivní techniky, hry, v případě potřeby i psychodiagnostické testy. S dětmi pracuji velmi citlivě. Mojí hlavní prioritou vždy bylo, aby se u mně dítě cítilo dobře a bezpečně. Jsem schopen pracovat s dětmi ve věku od cca tří let až do dospívání. U malých dětí je kladen důraz spíše na herní techniky, s většími dětmi si zase více povídáme.

Aktuálně již nenabízím rodičovskou terapii pro klienty, kterým terapii nařídil soud či OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Náhradní rodinná péče

V rámci náhradní rodinné péče mám zkušenosti jak v oblasti posuzování vhodnosti žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči, tak i jako psychologická podpora pěstounů a dítěte. V neposlední řadě mám zkušenosti také jako školitel pěstounů (v rámci povinného vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin ročně). Mohu tedy nabídnout jak psychologické konzultace pro pěstouny, tak i vzdělávací aktivity.

Psychologické konzultace pro pěstouny mohou být domluveny, jak samotnými pěstouny, tak i doprovodnou organizací. Konzultace mohou být zaměřeny na podporu pěstounů, dítěte nebo celého rodinného systému. Témata konzultací se odvíjí od vašich potřeb. Příklady témat se kterými mohu pomoci jsou následující: podpora pěstouna při zvládání péče, poradenství při výchově, konzultace týkající se biologické rodiny dítěte, jak mluvit s dítětem o jeho historii a další.

Vzdělávání pro pěstouny zpravidla domlouvá příslušná doprovázející organizace, která rovněž školení i hradí. Po domluvě je možné domluvit celou řadu témat, dle vašich potřeb. Vzdělávání může samozřejmě probíhat i mimo Šumperk.

Příklady témat jsou následující:

 • Vztahová vazba – základní úvod do teorie vztahové vazby.
 • Jak přistupovat k dítěti s poruchou vztahové vazby – vysvětlení problematiky vztahové vazby u dětí v pěstounské péči, jaká jsou specifika vztahové vazby u dětí v pěstounské péči.
 • Potřeby dětí v pěstounské péči.
 • Kniha života, práce s historií dítěte.
 • Partnerský vztah a výchova dětí – jak ovlivňuje vztah rodičů a pěstounů výchovu dítěte.
 • Vliv konfliktu rodičů na výchovu dítěte.
 • Jak si budovat vztah s dítětem v pěstounské péči.
 • Duševní hygiena pěstouna – aneb, „když chceme pečovat o druhé, musíme pečovat i sami o sebe“.
 • Komunikace s dětmi – jak říkat věci efektivně.
 • Vývoj lidské psychiky – jaká jsou specifika v jednotlivých fázích života.
 • Milníky v životě dítěte – vstup do mateřské školy, základní školy, období vzdoru, puberta, dospělost.
 • Jak přistupovat k dospívajícímu dítěti.
 • Kontakt s biologickou rodinou – jak to udělat, aby byl kontakt bezpečný a prospěšný pro dítě.
 • Internet, sociální sítě, kyberšikana – jaká rizika z pohledu psychologa čekají na dítě na internetu a jak tomu můžeme čelit?!
 • Úvod do psychopatologie – členění, vývoj, popis základních nemocí, možnosti terapie.